Project for ivangritsay

Closed

説明

Xin chào ivangritsay, tôi đã xem hồ sơ của bạn và muốn mời bạn làm việc cho dự án của tôi. Chúng ta có thể thảo luận chi tiết qua tính năng chat.

スキル: 3Dデザイン, 3Dモデリング, 3Dレンダリング, CAD/CAM, ソリッドワークス

さらに表示:

プロジェクトID: #12165558